HEALTH CLINIC

PERSONDATAPOLITIK

Oplysninger om vores behandling af personoplysninger vi indsamler om dig

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Health Clinic Copenhagen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har
modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.


Health Clinic Copenhagen
Amaliegade 42, 2 sal
1256 KBH K
Telefon: 26210360
Mail: info@healthcliniccopenhagen.dk

2. Formålene med og retsgrundlaget
for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål.
Vi registrerer oplysninger om dig for at kunne udføre vores konsultationer.


Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.
Legitime interesser, der forfølges med behandlingen
Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger ((delvist)) på baggrund af
interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime
interesser, der begrunder behandlingen, er at kunne tilbyde en tilrettelæggelse af vores opgaver for
dig, herunder styring af tidsbestillinger, registrering af gennemførte behandlinger og samt
konsultations honorarer.

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:


Almindelige kategorier af personoplysninger:
Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., fødselsdato, køn, tidspunkt for konsultationer. Historik
af gennemførte konsultationer opbevares til brug for interne statistiske opgørelser.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger kun med samtykke fra dig til andre
behandlere i klinikken.

5. Overførsel til modtagere i tredjelande,
herunder internationale organisationer

Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Dine oplysninger opbevares i overensstemmelse med bogførings loven i op til 5 år efter sidste
kundeforhold, hvorefter de slettes automatisk.

7. Retten til, at trække oplysninger tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dine oplysninger tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os
på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. 
Hvis du vælger at trække dine oplysninger tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores
behandling af dine personoplysninger på baggrund af dine tidligere afgivne oplysninger, op til
tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dine oplysninger, har det derfor først
virkning fra dette tidspunkt.

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af
oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere
oplysninger. 

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for vores
almindelige generelle sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har
ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende
eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine
personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte
markedsføring. 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt
anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til
en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder,
som du finder på www.datatilsynet.dk.

9. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler
dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

HEALTH CLINIC

Amaliegade 42, 2 | 1256 Copenhagen K |   26 21 03 60 | info@healthcliniccopenhagen.dk

KUNDE SERVICE

© 2023 Health Clinic Copenhagen